Η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διαμόρφωση ισχυρής εταιρικής κουλτούρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης. Παράλληλα, η ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω κατάλληλων πολιτικών συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη γενικότερη πρόοδο και ευημερία.

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης διαθέτει ιδιαίτερη και εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στις πολιτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης. Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση καινοτόμων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε. και την Ελλάδα που περιλαμβάνουν συνδυαστικές δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεργάζεται με πλήθος Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), γεγονός που της επιτρέπει να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε φορείς και οργανισμούς που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν πολιτικές απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 • Μελέτες αγοράς εργασίας – απασχόλησης.
 • Τοπικά & Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση – Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Στήριξης της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Σχεδιασμός και λειτουργία δομών προώθησης της απασχόλησης.
 • Μελέτες της σχέσης κατάρτισης – απασχόλησης και διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας
 • Σχεδιασμός και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση δομών πληροφόρησης για την αγορά εργασίας – Παρατηρητήρια Απασχόλησης.
 • Αξιολόγηση ενεργειών στήριξης απασχόλησης – επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Μελέτες διαγνωστικής εργασιακών σχέσεων και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 • Σύνταξη κανονισμών καταστάσεως προσωπικού και λειτουργίας σε επιχειρήσεις και φορείς.
 • Μελέτες οργάνωσης παραγωγής και εργασίας – αναδιάρθρωσης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών υλικών – διάχυση καινοτομίας στην κατάρτιση.
 • Μελέτες διερεύνησης αναγκών κατάρτισης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική κατάρτιση (τηλεκατάρτιση, ηλεκτρονική μάθηση).
 • Προγράμματα Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου.