Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην υποστήριξη φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για την υλοποίηση πολυσύνθετων έργων και προγραμμάτων, υλοποιούμενων κυρίως μέσω συγχρηματοδοτούμενων πόρων. Παράλληλα, η Εταιρεία υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του ιδιωτικού τομέα μέσω δράσεων ανάπτυξης, τόσο σε ατομικό, όσο και συλλογικό επίπεδο.

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με

 • Αναπτυξιακές μελέτες και Επιχειρησιακά Σχέδια ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών.
 • Μελέτες χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Μελέτες τοπικής αγοράς εργασίας
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση  τοπικών προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης
 • Μελέτες ίδρυσης και λειτουργίας δομών στήριξης της απασχόλησης
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ σε συλλογικό επίπεδο
 • Μελέτες ίδρυσης και λειτουργίας δομών στήριξης ΜΜΕ
 • Προετοιμασία σχεδίων αξιοποίησης γης – χωροταξικές μελέτες
 • Κλαδικές μελέτες
 • Αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Σχέδια αξιοποίησης – ανάπτυξης περιοχών
 • Τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Εταιριών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών