Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της και της εξοικείωσης της με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε έργα διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας.

Ειδικότερα η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Τεχνική υποστήριξη σε φορείς για την υλοποίηση σχεδίων διασυνοριακής συνεργασίας
  • Συμμετοχή σε εταιρικές συμπράξεις και τεχνική υποστήριξη σχεδίων χωρικής συνεργασίας
  • Εκπόνηση, Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας
  • Διαχείριση Χρηματοδοτικών Μέσων (Grant Schemes)
  • Κοινωνικοοικονομικές Μελέτες στο πλαίσιο έργων διασυνοριακών/διακρατικών έργων
  • Ανάπτυξη Στρατηγικής και Πολιτικής
  • Ανάπτυξη Τουριστικών και Πολιτιστικών Υποδομών
  • Μελέτη / Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Βασικών Υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, υγεία, εκπαίδευση κλπ)