Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εξωτερικό αποτελεί όχι μόνο κλειδί για την ενίσχυση της εξωστρέφειας αλλά και συστατικό στοιχείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο. Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στην προώθηση και ενίσχυση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Μελέτες έρευνας αγοράς εξωτερικού – δικτύων διανομής.
  • Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων συλλογικής προώθησης – προβολής προϊόντων στο εξωτερικό.
  • Εκπόνηση μελετών marketing plan για το εξωτερικό.
  • Δικτύωση επιχειρήσεων και φορέων με ανάπτυξη συνεργασιών στο εξωτερικό.
  • Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων προβολής και δημοσιότητας στον τομέα του τουρισμού – διακρατικές συνεργασίες.
  • Μελέτες στρατηγικής ανάπτυξης εξαγωγών σε κλαδικό και γεωγραφικό επίπεδο.
  • Αξιολόγηση επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
  • Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων προσέλκυσης καταναλωτών από τρίτες χώρες.
  • Τεχνική υποστήριξη και αξιολόγηση γεγονότων προγραμματισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων (partenariat)