Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προσωποποιημένων ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, υποστήριξης, ανάπτυξης και έρευνας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών.
  • Εκπόνηση κάθε είδους μελετών και έργων κατάρτισης.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης.
  • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και η επιμέλεια έκδοσης βιβλίων, οδηγών, εργαλείων και εγχειριδίων με ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας.
  • Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, ΤΕΙ και ομοειδείς εταιρίες σε ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ανά κατηγορία είναι οι εξής: