Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο μόνιμων εξωτερικών συνεργατών με υψηλή εξειδίκευση και ευρεία εμπειρία στο αντικείμενό τους, που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και μελέτης, εξασφαλίζοντας διεπιστημονικότητα στις ομάδες εργασίας και στοχευμένη αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, οι ιδρυτές της εταιρίας συμμετέχουν ως εταίροι στην Μ.Κ.Ο. – ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ που δραστηριοποιείται στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και της τεχνικής αναπτυξιακής βοήθειας.

Ενδεικτικά αναφέρεται η σύνθεση των βασικών ομάδων εργασίας:

Ενδεικτικά αναφέρεται η σύνθεση των βασικών ομάδων εργασίας:

Ομάδα Στήριξης Επιχειρήσεων και Φορέων

 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Οικονομολόγοι
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Χημικοί Μηχανικοί
 • Ειδικοί στο Marketing
 • Πληροφορικοί κλπ.

Ομάδα Εκπόνησης Μελετών και Έργων Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης

 • Στατιστικοί
 • Οικονομολόγοι
 • Κοινωνιολόγοι
 • Γεωπόνοι
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Γεωργοοικονομολόγοι
 • Χωροτάκτες
 • Ειδικοί στη διοίκηση επιχειρήσεων κλπ.

Ομάδα Πολιτικών Απασχόλησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Κοινωνιολόγοι,
 • Κοινωνικοί επιστήμονες
 • ειδικοί στις εργασιακές σχέσεις και στον Κοινωνικό Διάλογο,
 • ειδικοί στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κλπ.

Εκτός από τους μόνιμους συνεργάτες, ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων εταιριών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δρα συμπληρωματικά με την Εταιρεία, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των έργων που αναλαμβάνει και δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης κατάλληλων κοινοπραξιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου.