ΠΕΛΑΤΗΣΕΡΓΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΚύπρουΕκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη θέσπιση μηχανισμών επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης2017– σε εξέλιξη
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Τμήμα Α: Μελέτη με θέμα: «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια: ο μετασχηματισμός των έμφυλων σχέσεων, ταυτοτήτων και ρόλων, οι προκλήσεις για την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες – Προτάσεις πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».2017– 2018
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα Γ: Μελέτη με θέμα: «Η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της βίας κατά των γυναικών την περίοδο 2008-2016 και η σύνδεση των ποιοτικών και ποσοτικών όψεων με την οικονομική κρίση. Νέες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και προκλήσεις πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».2017– 2018
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα Α: Επικαιροποίηση-Ανασχεδιασμός: Οδηγού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών έχοντας υπόψη και τις ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου / Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλευτικών κέντρων / Κανονισμού Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας / Κανονισμού Λειτουργίας γραμμής SOS / Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των γυναικών που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων / Πρωτοκόλλων συνεργασίας / Οδηγού δικτύωσης / Εγχειρίδιου σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»2017
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα Β: Δημιουργία Οδηγού/Εργαλείων εργασιακής συμβουλευτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»2017
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με στόχο τη διερεύνηση και τον καθορισμό των συμπληρωματικών παραμέτρων που πρέπει να ενσωματωθούν στον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της αγοράς εργασίας, ώστε να λειτουργήσουν τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας2017
Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΕκ των υστέρων αξιολόγηση των Σχεδίων:

α) Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις,
β) Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
2016
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε.Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Έργου «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου για την ενεργό γήρανση με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας»2015
Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας ΑττικήςΔιοργάνωση (1) εκπαιδευτικής συνάντησης στο πλαίσιο της Πράξης "Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των Πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" 2015
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΈρευνα σε θέματα σχετικά με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και αξιολόγηση του έργου2015
Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΠαροχή υπηρεσιών «Εξωτερικής Αξιολόγησης» του Έργου «Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (ΝΣΜ)»2015
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΕκπόνηση οδηγού και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εργοδότες2015
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚύπρουΕκπόνηση μελετών αξιολόγησης πέντε (5) Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της ΑνΑΔ για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. – Τμήμα 3: Έργο των ανέργων πτυχιούχων2015
Διατραπεζικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης (ΔΙΚΕΤΕ)«Εκπόνηση έρευνας πεδίου σε σταθμισμένο δείγμα του πληθυσμού των 10.000 τραπεζοϋπαλλήλων της ομάδας στόχου (55+)» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση»2014
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) / Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και ΠρόνοιαςΣχέδιο Δράσης (Action Plan) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στήριξη των ανέργων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»2013
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Κύπρος)Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης Κοινωνικών Εταίρων και Μελών Επαγγελματικών Συνδέσμων2013
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)Παραγωγή πολυχρηστικών Οδηγών: (α) Πολυχρηστικός οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχή, (β) Πολυχρηστικός Οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισόδου και της εξέλιξης των νέων εργαζομένων, (γ) Πολυχρηστικός οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία απασχολουμένων, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»2013
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα 5 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» του έργου με τίτλο «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» της Κατηγορίας Πράξης 3.1.3 «Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές», του Έργου: «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 302573),2013
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα 7 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» του έργου με τίτλο «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» της Κατηγορίας Πράξης 3.1.3 «Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές», του Έργου: «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 302573),2013
«Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» - «Alter Tourism & Employment»Συμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Τουριστική Ανάπτυξη & Απασχόληση: Συμπράξεις & Συνέργιες στην ΠΕ Τρικάλων» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης - ΠΡΩΤ.Α.Συμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίησηΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Πολιτισμός – Ανάπτυξη - ΑπασχόλησηΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Θεσσαλονίκη της απασχόλησηςΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Πιερική ΣύμπραξηΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνέργια για την απασχόληση στην - ΣΥΝΕΡΓΙΑΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στην Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συν-ενεργείν για την ΑπασχόλησηΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία με πυξίδα την απασχόλησηΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο Δήμο Νάουσας» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τοπικό Δίκτυο για την Απασχόληση στην πρώην Επαρχία Λαγκαδά - Μένουμε στην Επαρχία ΛαγκαδάΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Παρέμβαση για την ένταξη στην απασχόληση και την ενίσχυση της συνεκτικότητας στην τοπική κοινωνία στην πρώην Επαρχία Λαγκαδά» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟρίζοντεςΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στον Δήμο Σουφλίου» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συν-Εργασία για τη ΔράμαΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔιαδρομήΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συν-Εργασία στη ΧίοΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της απασχόλησης στη Χίο» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Χρόνια Πάσχοντες: εργασία χωρίς διακρίσεις»Συμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»Συμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης των μεταναστών στην Χαλκιδική» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» 2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΒΡΗΚΑΣυμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Ίσες ευκαιρίες σε Ρομά και Έλληνες Μουσουλμάνους (Πομάκους) στους Δήμους Διδυμοτείχου και Σουφλίου» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Χιώτικη Συνεργασία»Συμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Συνεργασία για τη στήριξη της απασχόλησης των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»2012-2015
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μοχλός Απασχόλησης Γρεβενών»Συμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Τοπικό Δίκτυο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» 2012-2015
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων ΑιγαίουΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη εμπορικών επιχειρήσεων του νομού Αττικής (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής ΜακεδονίαςΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη εμπορικών επιχειρήσεων του νομού Ημαθίας (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής ΜακεδονίαςΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη εμπορικών επιχειρήσεων του νομού Καστοριάς (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Εμπορικός Σύλλογος ΘεσσαλονίκηςΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη εμπορικών Επιχειρήσεων-Μελών του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Εμπορικός Σύλλογος ΔράμαςΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης της Δράμας (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Εμπορικός Σύλλογος ΚαλαμαριάςΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη εμπορικών επιχειρήσεων της Καλαμαριάς (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Εμπορικός Σύλλογος ΚιλκίςΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης του Κιλκίς (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων ΕνδυμάτωνΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων ένδυσης του νομού Αττικής (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-ΘράκηςΚλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α΄) και συμβουλευτική υποστήριξη τουριστικών γραφείων του νομού Θεσσαλονίκης (Πρόσκληση Β΄) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα2012-2015
ΑΘΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕΣύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Γ) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού2012-2015
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.Σύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Γ) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού2012-2015
ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Σύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Γ) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού2012-2015
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΣύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Γ) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού2012-2015
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Διοργάνωση σεμιναρίου για Επιθεωρητές / Επικεφαλείς Επιθεωρητές Συστημάτων HACCP διάρκειας 50 ωρών2011
Ακαρνανικό Κέντρο Συνδυασμένων Συστημάτων Μεταφορών Ανώνυμη Εταιρεία – ΑΚΑΡΠΟΡΤ Σύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους2011
ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ Ολοκληρωμένα Συστήματα Εκθεσιακών – Συνεδριακών Χώρων Α.Ε.Σύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους2011
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Τουριστική Τεχνική Βιομηχανική Ανώνυμη ΕταιρείαΣύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους2011
Παπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ – DROMEASΣύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους2011
Domotel Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Κτηματική, Τεχνική & Εμπορική ΕταιρείαΣύμβουλος Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους2011
Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ)Έκθεση αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων κατάρτισης στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-20062008
Δήμος ΔοξάτουΑξιολόγηση του Σχεδίου Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Δήμων Δοξάτου, Καλαμπακίου, Νικηφόρου και Σιταγρών2008
ΥΠΕΣΔΑ- Γενική Γραμματεία ΙσότηταςΜελέτη Ωρίμανσης για την ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Ισότητας- Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»2008
Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε.Εξωτερική Αξιολόγηση του Σχεδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε φθίνουσες περιοχές του Νομού Χαλκιδικής, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2000-20062008
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής ΠροστασίαςΕξειδίκευση και Ιεράρχηση Ολοκληρωμένων Δράσεων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένων στις Τοπικές Αγορές Εργασίας2007
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής ΜακεδονίαςΟλοκληρωμένη Παρέμβαση καταπολέμησης της ανεργίας στο Νομό Πέλλας2007
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - ΕΥΣΕΚΤΔιερεύνηση των εμποδίων και των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Εξειδίκευση προτάσεων για δράσεις και μέτρα εφαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού2007
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΠιερίαςΠραγματογνωμοσύνη σύνταξης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την καταπολέμηση της ανεργίας στο Νομό Πιερίας2006
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης ΘεσσαλονίκηςΜελέτη αναδιοργάνωσης των εργασιακών σχέσεων και της συλλογικής σύμβασης εργασίας της ΕΥΑΘ2004
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Διοργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-252004-2012
Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας ΘράκηςΔιοργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-252003-2012
ΑΝΕΘ Α.Ε.Εκπόνηση της μελέτης «Ανάλυση των τοπικών υποσυστημάτων απασχόλησης της Περιφερειακής Αγοράς εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας», Προσδιορισμός δεικτών αξιολόγησης - Αξιολόγηση του σχεδιασμού, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Στρατηγικές για την Απασχόληση και Καινοτομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», (Άρθρο 6 του ΕΚΤ).2003-2005
Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚιλκίςΕκπόνηση του «Οδηγού εφαρμογής για τη σύσταση του Ταμείου Τοπικής Απασχόλησης», στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Στρατηγικές για την Απασχόληση και Καινοτομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», (Άρθρο 6 του ΕΚΤ).2003-2005
ΕΝΑ ΧΙΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε.Σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τη συγκρότηση Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης, στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 – 20062003
Δήμος Δοξάτου ΔράμαςΣύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τη συγκρότηση Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.5 ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας – Θράκης 2000-20062003
ΚΕΚ Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΕκ των προτέρων αξιολόγηση της δράσης «Κατάρτιση / Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για ανέργους, στο νομό Ιωαννίνων2003
ΚΕΚ Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΕκπόνηση συστήματος σχεδιασμού, παρακολούθησης & αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΚΕΚ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων2002
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.Μελέτη για τη δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης στο Νομό Πιερίας2002
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.Μελέτη για τη δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης στο Νομό Σερρών2002
Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Αναπτυξιακών ΠρογραμμάτωνΜελέτη για τη δημιουργία Τοπικού Σύμφωνου Απασχόλησης στο Νομό Κιλκίς2002
Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε.Μελέτη για τη δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης στην επαρχία Λαγκαδά2001
Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε.Μελέτη για τη Δημοσιοποίηση  Οριστικοποίηση  Έγκριση Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης στο Νομό Χαλκιδικής 2001
ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού για το ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας2001