ΠΕΛΑΤΗΣΕΡΓΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του Έργου "TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem" με ακρωνύμιο "TRACES" του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V A Greece-Italy 2014-20202018 - σε εξέλιξη
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής ΟικονομίαςΥπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης ΙΙ της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για λογαριασμό της "Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας"2018-2019
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ"Υπηρεσίες Διεξαγωγής Ερευνάς Κοινής Γνώμης, Ανάπτυξης Οδηγού Καλών Πρακτικών και Σχεδίου Κεφαλαιοποίησης του Έργου "Best Water Use" στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020"2018 - σε εξέλιξη
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΠ1 – Η αρχική σύνταξη του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Handbook) του έργου SMecoMP & Π2 – Οι αναθεωρήσεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Handbook), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”2018
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΠ.1 Αναλυτικό Σχέδιο Εργασίας (Work Plan) του έργου SMecoMP & Π2 – Οι αναθεωρήσεις του Αναλυτικού Σχεδίου Εργασίας (Work Plan) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-20202018
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»Πρώτη Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής και των επιπτώσεων του Προγράμματος «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-20202018 – σε εξέλιξη
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών καιΕνημέρωσης«Υποστήριξη στην προετοιμασία και διαμόρφωση φακέλουμεγάλου έργου, του έργου Regional Broadband Extension (RBE)/ Ultrafast Broadband»

Οριζόντια Πράξη Εθνικής Εμβέλειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ-υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ» κωδ. ΟΠΣ 5001245

Υποέργο 7: «Υποστήριξη στην προετοιμασία και διαμόρφωση φακέλου μεγάλου έργου, του έργου Regional Broadband Extension (RBE)»
2018 – σε εξέλιξη
Δήμος Θέρμης«Υπηρεσίες Συντονισμού της πράξης “ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level - ACT SOCIAL”» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”2018 – σε εξέλιξη
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)Προετοιμασία μεθοδολογικού πλαισίου διαδικασίας mentoring (Intellectual output 01 “B-mentor model” στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+ Νο 2017-1-ES01-KA202-037989 “B-mentor: Mentoring strategies to boost WBL in the tourism sector”)2018
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου «CREATIVE and INNOVATION DRIVEN ENTERPRISES’ NETWORK» με ακρωνύμιο «CIDE-NET» του διακρατικού προγράμματος “INTERREG V – B Balkan- Mediterranean 2014-2020”2018 – σε εξέλιξη
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)«Εκπόνηση ερευνών και μελετών» στο πλαίσιο του Έργου “BalkanMed E-Business Pages - BalkanMed e-BP”» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “INTERREG V – B Balkan- Mediterranean 2014-2020”2018 – 2019
Σύνδεσμος κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων«Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη Πιλοτικών Δράσεων στο πλαίσιο του Έργου CreativeWear – Πρόγραμμα: INTERREG MED 2014-20» 2017 – σε εξέλιξη
European Apparel and Textile Confederation- EURATEX-Συντονισμός, Διοίκηση, Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη έργου “Integrated strategy Initiative for Strengthening the supply of APPrenticeships in TEXtile sector” με ακρωνύμιο“TEXAPP” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης KA3 – Support for Policy Reform Support for small and medium sized enterprises engaging in apprenticeships2016 – 2018
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. ΚιλκίςΕκπόνηση μίας Μελέτης Σκοπιμότητας για την ανάδειξη δυναμικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και ενός τεύχους Στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στο πλαίσιο του έργου “BUSINESS CIRCLE S – K – K” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ 2007-2013 2016
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Μελετών Τουριστικής Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Διαδραστικών Εφαρμογών» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Eco-Destinations (Tourism in Synergy with Energy Efficiency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations)"» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-20132016
Δήμος ΘεσσαλονίκηςΣύμβουλος Διαχείρισης, Οικονομικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας του Έργου “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA”2015
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)«Παροχή συμβουλευτικών, ερευνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων-ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών – Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης»2015
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων – ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών» - «Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης»2015
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης«Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της Πράξης “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο ΠατρώνΧαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης της «πράσινης οικονομίας» και της καινοτομίας στην Ευρώπη» - Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, στο πλαίσιο του Έργου «Πράσινη Επιχειρηματική Καινοτομία» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».2013
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)«(α) Σχέδιο Ποιότητας Έργου, (β) Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου, (γ) Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτόμου Πράσινης Επιχειρηματικότητας, (δ) Δίκτυο Συνδεδεμένων Τοπικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Φορέων, (ε) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» στο πλαίσιο του έργου «Πράσινη Επιχειρηματική Καινοτομία» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».2013
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)(α) Σύνταξη τεύχους διαχείρισης ποιότητας, (β) Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δικτύου επιχειρήσεων προώθησης τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα, (γ) Διενέργεια έρευνας πεδίου για την διάγνωση αναγκών των επιχειρήσεων, (δ) Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής, (ε) Οργάνωση διαγωνισμού αριστείας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου: «HANDICRAFTOUR» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».2013
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας ΛάρνακαςΜελέτη αποτύπωσης θεματικών διαδρομών αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο του έργου: «HANDICRAFTOUR» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».2013
Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ)Αξιολόγηση του έργου "Strengthening Central Asian - European partnership and cooperation in the fashion sector" (Πρόγραμμα "Central Asia Invest" της Ε.Ε.)2012
Δήμος Θέρμης«Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής & διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (δασικών πυρκαγιών) στην Ελλάδα και Βουλγαρία – OUTLAND» - Τμήμα 2: «Υπηρεσίες διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης»2012
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, υποστήριξη της λειτουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας στο ΕΒΕΘ και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής (GREECE-BULGARIA 2007-2013 Operational Programme – 2nd Call of Proposals)2012
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ένδυσης Ελλάδος (ΣΚΕΕ)Integrated Program for skills enhancement of human resources in fashion sectors and facilitation of employees’ mobility in the cross-border region– SKILLS IN FASHION (GREECE-BULGARIA 2007-2013 Operational Programme – 2nd Call of Proposals)2012
Ολυμπιακό Μουσείο ΘεσσαλονίκηςImprovement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system – The Lifelong Museum Learning Project (GREECE-BULGARIA 2007-2013 Operational Programme – 2nd Call of Proposals)2012
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα (ΠΛΙ)Τεχνική υποστήριξη του ΠΛΙ στο έργο “TEXtile and apparel MEDiterranean heritage for Innovation – TEXMEDIN” στο πλαίσιο του Προγράμματος MED 2007-132009
MED Managing AuthorityΣυμμετοχή ως εταίρος στο έργο “Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support – SMILIES” στο πλαίσιο του Προγράμματος MED 2007-132009
Δήμος ΔοξάτουΕμπειρογνωμοσύνη ανάδειξης καλών πρακτικών και προτάσεων υποστήριξης της κινητικότητας εργαζομένων στον τομέα του διασυνοριακού τουρισμού στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου και του Δήμου Banite στον Υπεργολάβο, στο πλαίσιο του Υποέργου «Υποστήριξη και προώθηση της διασυνοριακής τουριστικής Επιχειρηματικότητας». (INTERREGIII – PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)2008
Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διασυνοριακής Συνεργασίας στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREGIII – PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)2008
Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Ελλάδος«Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του κλάδου» (INTERREG IIIA/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ – π.Γ.Δ.Μ.)2008
Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ανάδειξη και προβολή κοινών θρησκευτικών πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ Ελλάδος – Βουλγαρίας και τουριστική αξιοποίησή τους, (INTERREGIII- PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία)2008
Ολυμπιακό Μουσείο ΘεσσαλονίκηςΑνάδειξη και προβολή του Αθλητισμού, ως σημαντικού τομέα του πολιτισμού στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας – Βουλγαρίας, (INTERREGIII -PHARE CBC-Ελλάδα – Βουλγαρία)2008
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ένδυσης ΕλλάδοςΟλοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της ένδυσης για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREGIII – PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – Βουλγαρία)2008
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος ΕλλάδοςΠροώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας στον κλάδο της ένδυσης και ανάπτυξη δομής παροχής υπηρεσιών
(INTERREG IIIA/ Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ.)
2008
Α.Σ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κ.Π. EQUALΣυμμετοχή ως εταίρος στις εξής δράσεις του έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης»:
-         Ανάπτυξη και τυποποίηση εργαλείων – οδηγών – διαδικασιών για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης: 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας, 2. Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης εργασίας, 3. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 4. Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων
-         Ενσωμάτωση υποδείξεων για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του εγχειριδίου τυποποιημένων εργαλείων και διαδικασιών για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις
-         Ανάπτυξη συμβουλευτικής κατάρτισης – Προσδιορισμός διαδικασιών και εργαλείων
-         Εκθέσεις αξιολόγησης συμβατικών και εξ αποστάσεως πιλοτικών καταρτίσεων
-         Τυποποίηση διαδικασιών για την εδραίωση του Κοινωνικού Διαλόγου σε θέματα πολιτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης
-         Εσωτερική αξιολόγηση του Έργου
2005-2008
Α.Σ. ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κ.Π. EQUALΣυμμετοχή ως εταίρος στις εξής δράσεις του έργου «Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής»:

-         Εκπόνηση προδιαγραφών για τον εντοπισμό καλών πρακτικών
-         Επικαιροποίηση εργαλείων εργασίας στελεχών των δομών
-         Εκπόνηση πρότυπων οδηγών λειτουργίας των ΚΕΣΥΥ, ΚΥΥ και Βοήθεια στο σπίτι
-         Ανάπτυξη πλαισίου συστήματος δια βίου μάθησης για τις ειδικότητες των 3 δομών
-         Προετοιμασία τοπικού κοινωνικού διαλόγου στις περιοχές δράσης των Αναπτυξιακών
-         Σύνθεση των πορισμάτων
-         Αναζήτηση μορφών χρηματοδότησης των δομών
-         Εσωτερική αξιολόγηση του Έργου
2005-2008
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ένδυσης ΕλλάδοςΣυμμετοχή ως εταίρος στο έργο «PRO - CRISIS Διαχείριση της οικονομικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο της ένδυσης στην Ε.Ε. και ανάπτυξη μοντέλου πρόληψης κρίσεων σε τοπικά επιχειρησιακά συστήματα» (Άρθρο 6 του ΕΚΤ)
-         Παρατηρητήριο πρόβλεψης αλλαγών - Εξειδίκευση του μηχανισμού περιοδικής πληροφόρησης
-         Ανάπτυξη μηχανισμού διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο, με πρόταση προσαρμογής υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου ανά περιοχή εφαρμογής του σχεδίου
-         Ίδρυση και Λειτουργία Δομών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας
-         Πρόταση διοικητικού μηχανισμού στο μοντέλο πρόληψης κρίσεων
-         Διενέργεια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα
-         Δημοσιοποίηση του έργου
2005-2008
Α.Σ. ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κ.Π. EQUALΣυμμετοχή ως εταίρος στις εξής δράσεις του έργου «Δίκτυο προσαρμογής και αναδιάρθρωσης του συστήματος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο της ένδυσης»:
-         Μελέτη ανάλυσης της οργάνωσης της εργασίας στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών επιλογών του κλάδου ένδυσης
-         Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής κατάρτισης – Προσδιορισμός διαδικασιών και εργαλείων
-         Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στον κλάδο ένδυσης
-         Παρακολούθηση υλοποίησης υποέργου – σύνθεση τελικού παραδοτέου
-         Δίκτυο ανάπτυξης θεσμοθετημένου Κοινωνικού Διαλόγου μεταξύ φορέων εκπαίδευσης και παραγωγής – Πιλοτική εφαρμογή
-         Εξωτερική αξιολόγηση του Έργου
-         Πρόγραμμα δημοσιότητας (ημερίδες, workshops)
2005-2008
Labour Asociados, Consultoria Social, Laboral e InternacionalΣυμμετοχή στη μελέτη ανάλυσης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων από την πρακτική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία σχετικά με τις Οδηγίες 93/103/EEC «Εργασία σε αλιευτικά σκάφη» και 92/29/EEC «Ιατρική περίθαλψη σε πλοία»2004
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου ΕλλάδοςΣυγκριτική και συνθετική ανάλυση του πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου στον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ισπανία.2004
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου ΕλλάδοςΔευτερογενής και πρωτογενής έρευνα πεδίου για την αποτύπωση του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα, καθώς και του υφιστάμενου πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε αυτόν2004
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – «Τοπικές Στρατηγικές για την Απασχόληση και Καινοτομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Άρθρο 6 του ΕΚΤ1) Εκπόνηση των μελετών:
«Πολιτικές Απασχόλησης & Κατάρτισης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
«Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία»,
2) Υποστήριξη των εργασιών δημιουργίας και ανάπτυξης έντυπου υλικού δημοσιοποίησης (αφίσα, φυλλαδίου, κλπ) των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου
2003-2005
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου ΕλλάδοςΕκπόνηση της μελέτης «Ανάλυση κλαδικών υποσυστημάτων απασχόλησης της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Στρατηγικές για την Απασχόληση και Καινοτομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», (Άρθρο 6 του ΕΚΤ).2003-2005
Labour Asociados, Consultoria Social, Laboral e InternacionalΣυμμετοχή στη μελέτη για την επίδραση των Κοινοτικών Πολιτικών στη συνοχή και στον τρόπο με τον οποίο αυτή επιτυγχάνεται – Μελέτες περιπτώσεων των περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης στην Ελλάδα2003