ΠΕΛΑΤΗΣΕΡΓΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων πόρων (ΕΥΕΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ)Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-20202017-2018
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων πόρων (ΕΥΕΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ)«Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων2017-2018
Δήμος ΣουφλίουΤεχνική και Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου για την προετοιμασία και εξειδίκευση Δράσεων που θα ενταχθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΣΕΣ 2014-2020 ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές2017
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-20202016-2019
Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑΥποστήριξη της Δημοσυνεταιριστικής Εταιρείας ΕΒΡΟΣ ΑΕ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του Τομεακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20202016
Αναπτυξιακή Ημαθίας ΑΑΕ ΟΤΑΥποστήριξη της Αναπτυξιακής Ημαθίας ΑΑΕ ΟΤΑ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του Τομεακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20202016
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑΥποστήριξη της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του Τομεακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20202016
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.Διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών με ηγετικό ρόλο στην ΟΤΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 431.5-Ενέργειες Επιμόρφωσης, του τοπικού προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013 με θέμα «Απολογισμός του Leader 2007-2013. Τα δυνατά σημεία και αδυναμίες του τοπικού προγράμματος.»2015
Δήμος Λευκωσίας«Μελέτη για τον καταρτισμό Σχεδίου Δράσεων για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Ανταγωνιστικότητας και της Καινοτομίας, τη Στήριξη της Τοπικής Απασχόλησης και την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στη Λευκωσία και Σύνθεση / Συγγραφή του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Αναζωογόνηση της Λευκωσίας»2013
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.2011
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο2011
Ένωση Λιμένων Ελλάδος ΕΛΙΜΕΕπικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ»2011
Κοινωνικό Πολυκέντρο ΑΔΕΔΥΜελέτη «Διερεύνηση και καταγραφή καλών Ευρωπαϊκών πρακτικών και μοντέλων εκπαίδευσης σε θέματα διαβούλευσης αντίστοιχων κοινωνικών φορέων»2010
Πιερική Αναπτυξιακή /Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πιερίας Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου/ σταθμού στο Νομό Πιερίας2010
Αναπτυξιακές Α.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης / Δυτικής Μακεδονίας / Ηρακλείου/ Καρδίτσας/ Ροδόπης /Αιτωλοακαρνανίας«Μελέτη Δυνατοτήτων αξιοποίησης Δράσεων ΕΚΤ από τις Αναπτυξιακές Εταιρίες των ΟΤΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»2010
Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία ΙσότηταςΕκπόνηση Εκθέσεων για την Κατάρτιση των Προϋπολογισμών λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου ως προς τους ωφελούμενους για το οικονομικό έτος 2009 (Gender Budgeting Reports) και Συγγραφή Οδηγών για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας της Ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους Προϋπολογισμούς Δημόσιων Οργανισμών 2009
Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών ΕλλάδοςΜελέτη Πλαισίου ενεργειών για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή λιμένος - ξηράς2009
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΚιλκίςΈρευνα προσδιορισμού αναγκών για την ίδρυση νέου τμήματος του Αλεξάνδρειου Α-ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Παραρτήματος Κιλκίς2009